Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii

Postępy Psychiatrii i Neurologii Kwartalnik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zadaniem czasopisma jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. „Postępy Psychiatrii i Neurologii” dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii. Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz – z inicjatywy redakcji – eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki: raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne (opis redakcji).

wydawca Termedia
częstotliwość ukazywania się kwartalnik
język polski
ISSN 1230-2813
WWW http://www.ppn.ipin.edu.pl/
dostępność w Internecie wszystkie numery (od 2014 r.) bądź artykuły (1992–2013) dostępne do pobrania jako pliki PDF