Janusz Sierosławski

Problem narkotyków i narkomanii w Polsce. Rozmiary i trendy zjawiska

2 lutego 2013  

Analizy danych statystycznych i badań ankietowych z zakresu problematyki narkotyków i narkomanii wskazują na co najmniej zahamowanie trendu wzrostowego problemu w ostatnich latach. Czy spadek będzie miał charakter trwały, czy zarejestrowana zmiana jest chwilowa?

Problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się on w polu zainteresowania różnych służb, takich jak lecznictwo, oświata, pomoc społeczna, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, media. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem od innej strony.

Stąd też zapewne wiele różnych sposobów rozumienia pojęcia narkoman. Dla jednych narkoman to ktoś uzależniony od narkotyków, dla innych to osoba, która czasami używa narkotyków, dla jeszcze innych ktoś, kto obraca się w kręgach subkultury towarzyszącej narkotykom. Spośród różnych perspektyw, z jakich patrzeć można na to zjawisko, wybierzmy spojrzenie społeczne i potraktujmy narkomanię jako problem społeczny. W takim ujęciu narkoman to ktoś, kto regularnie używa narkotyków i w związku z tym doświadcza różnych poważnych problemów – zdrowotnych, prawnych, psychologicznych czy – ogólnie mówiąc – życiowych. Innymi słowy narkoman to ktoś, dla kogo narkotyki stały się stałym elementem stylu życia, zakłócającym normalne funkcjonowanie społeczne. Przyjmując taką definicję, kładziemy nacisk na szkody doświadczane czy powodowane przez osobę używającą narkotyków związane z ich przyjmowaniem. Definicja ta jest szersza niż medyczna, zakładająca uzależnienie, i węższa niż przyjmowana niekiedy przez publicystów czy wychowawców, którzy widzą narkomana w każdym, kto sięga po narkotyki, choćby incydentalnie. Warto zauważyć, że zaproponowane tu rozumienie pojęcia narkomanii i co za tym idzie terminu narkoman integruje wyróżnione wcześniej perspektywy. Stanowi ono dogodny punkt wyjścia do racjonalnych działań zapobiegawczych i pomocowych, pozostawiając z boku kwestię moralnej oceny narkotyków i ich używania, na gruncie której łatwo o stygmatyzację utrudniającą takie działania. Podstawą takich działań powinno być oszacowanie rozmiarów i dynamiki problemu.

Prześledzenie trendów dotyczących problemu narkotyków i narkomanii w latach 90. oraz w obecnej dekadzie i ocena rozmiarów problemu jest przedmiotem tego opracowania.

Okazjonalne używanie narkotyków

Informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych dostarczają wyniki badań ankietowych realizowanych na próbach reprezentatywnych populacji generalnej lub pewnych jej segmentów, np. młodzieży szkolnej.

Badania takie przeprowadzano w Polsce wielokrotnie, tutaj przytoczymy wyniki badań szkolnych wykonanych w 1995, 1999, 2003 i 2007 roku przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież – ESPAD (Hibell, 2004, Sierosławski, 2007) oraz wyniki badań populacji generalnej zrealizowanych w 2002 i 2006 roku przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Sierosławski, 2006).

Badania szkolne objęły dwie ogólnopolskie reprezentatywne próby losowe uczniów w wieku 15–16 oraz 17–18 lat. Jednakowa metodologia w każdej edycji tego badania zapewnia porównywalność danych, a tym samym możliwość śledzenia trendu. Używanie substancji psychoaktywnych badano przedstawiając respondentom w ankiecie listę środków z prośbą o zaznaczenie tych, których kiedykolwiek używali. Tak skonstruowany wskaźnik traktować można jako wskaźnik co najmniej eksperymentowania z substancjami. Pytano również o używanie poszczególnych substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem, co potraktować można jako wskaźnik aktualnego używania. Wyniki badań pokazały, że zdecydowana większość respondentów nigdy po substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia, większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. W 2007 roku chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 16% uczniów trzecich klas gimnazjów (wykres 1). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia są substancje wziewne (8%), a na trzecim amfetamina (4%). W ostatnich latach obserwujemy stabilizację lub spadek rozpowszechnienia doświadczeń z narkotykami. W latach 1999–2003 mieliśmy do czynienia ze wzrostem. Trzeba dodać, że w okresie 1995–1999 problem narkotyków wykazywał bardzo silny trend wzrostowy.

Wykres 1

Wykres 1. Odsetki uczniów w wieku 15–16 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu

Aktualne, okazjonalne używanie substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów w 2007 roku używało tego środka ponad 11% uczniów (wykres 2). Kolejne miejsca zajmują także substancje wziewne – 4% i amfetamina – 2%. (Sierosławski, 2007).

Wykres 2

Wykres 2. Odsetki uczniów w wieku 15–16 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem

Spadek rozpowszechnienia używania amfetaminy był większy i rozpoczął się wcześniej niż spadek rozpowszechnienia używania przetworów konopi. Oznacza to zatem znaczniejszą poprawę sytuacji w obszarze bardziej groźnej substancji. W latach 90. narkotyki przestały być domeną tylko młodzieży. Już badanie podjęte w Warszawie w 1997 roku przekonało, że narkotyki wkraczają w świat dorosłych, przynajmniej gdy pod uwagę brało się mieszkańców stolicy. Badania powtórzone w Warszawie w 2002 roku wraz z badaniami ogólnopolskimi wykazały niewielki wzrost rozpowszechnienia używania narkotyków, głównie przetworów konopi.

Jak ujawniły ogólnopolskie badania z 2002 roku narkotyki obecne są w świecie dorosłych w sposób widoczny już na poziomie całego kraju, chociaż rozpowszechnienie ich używania jest bardzo niskie (wykres 3). Wedle wyników tych badań spośród substancji nielegalnych przetwory konopi są relatywnie najbardziej widoczne. Wśród środków używanych przez mieszkańców naszego kraju pojawia się też amfetamina – rozpowszechnienie używania każdego z pozostałych środków nie przekracza 0,5%.

Wykres 3

Wykres 3. Używanie substancji nielegalnej przez osoby w wieku 16–64 lata w czasie 12 miesięcy przed badaniem – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych w 2002 i 2006 roku

Porównanie wyników uzyskanych w 2006 roku z wynikami z 2002 roku, dokonane w odniesieniu do populacji w wieku 16–64 lata, wskazuje w zasadzie na stabilizację rozpowszechnienia okazjonalnego używania narkotyków (Sierosławski, 2006). Używanie poszczególnych substancji nielegalnych występuje najczęściej w kategorii wiekowej 16–24 lata. Zdarza się bardzo rzadko po 34. roku życia, niemal nie występuje wśród osób w wieku 45 lat i więcej (wykres 4). W 2006 roku w stosunku do 2002 roku nieznacznie spadły odsetki użytkowników w wieku 16-24 lata, wzrosły zaś w grupie wiekowej 35–44 lata.

Wykres 4

Wykres 4. Używanie jakiejkolwiek substancji nielegalnej w czasie 12 miesięcy wg wieku – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych w 2002 i 2006 roku

Problemowe używanie narkotyków

Oszacowania

Oszacowania liczby problemowych użytkowników narkotyków w całym kraju dokonano po raz pierwszy w 1994 roku. Oszacowano wówczas liczbę problemowych użytkowników narkotyków dla 1993 roku metodą wielokrotnego połowu (capture-recapture) w dwóch województwach – wrocławskim i kieleckim. Bazując na wskaźnikach doszacowania, które zostały określone na podstawie danych lecznictwa stacjonarnego oraz policji ekstrapolowano wyniki z dwóch województw na poziom całego kraju (Moskalewicz, Sierosławski, 1995). Oszacowania przeprowadzone z ich wykorzystaniem dały wynik w granicach 20–40 tys. problemowych użytkowników narkotyków w skali kraju (Moskalewicz, Sierosławski, 1995).

Kolejne oszacowanie przeprowadzono dla roku 2001 z zastosowaniem metody punktu referencyjnego (benchmark) (Tylor, 1997). Źródłami danych do oszacowania były dane lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz dane zebrane w badaniu ankietowym populacji generalnej. Te ostatnie to informacje o znanych respondentom problemowych użytkownikach narkotyków gromadzone na kartach nominacji. Wyniki tego oszacowania wskazują, że liczba problemowych użytkowników narkotyków w 2001 roku mieściła się w przedziale 33-75 tys. osób. Oznacza to duży wzrost w stosunku do pierwszej połowy lat 90., który potwierdzany jest przez dynamikę wszystkich innych wskaźników problemu narkotyków i narkomanii. W 2006 roku badania populacji generalnej zostały powtórzone i ponownie zebrano dane o znanych respondentom użytkownikach narkotyków (Sierosławski, 2008). Dotyczyły one 2005 roku. Wynik mieścił się w przedziale 100–125 tys. osób. Oszacowanie dla 2005 roku przyniosło zatem znacznie większe liczby niż oszacowanie dla 2001 roku. Warto zauważyć, że za wzrost wyników odpowiada przede wszystkim ponad dwukrotne zwiększenie się wskaźnika doszacowania, który jest pochodną proporcji osób leczonych wśród nominowanych. Wzrost wskaźnika doszacowania wynika z ponad dwukrotnego spadku odsetka osób leczonych (z ok. 33% do ok. 15%). Trzeba nadmienić, że badania w 2002 i 2006 roku zrealizowano dokładnie w ten sam sposób, ze szczególną dbałością o zapewnienie porównywalności wyników. Wzrost liczby problemowych użytkowników narkotyków w latach 2001–2005 był większy niż dynamika zgłaszalności do leczenia w tym czasie. Warto dodać, że porównanie wskaźników rozpowszechnienia okazjonalnego używania narkotyków według badań z 2002 i 2006 roku sugerowało stabilizację, zaś porównanie wskaźników postrzeganej dostępności poszczególnych narkotyków wykazało nawet istotny spadek.

Kwestią otwartą pozostaje, w jakim stopniu mamy do czynienia z rzeczywistym wzrostem rozpowszechnienia problemu, a w jakim z większym wyczuleniem społecznym oraz większą umiejętnością identyfikacji problemowych użytkowników narkotyków przez przeciętnych mieszkańców. Pierwsze lata naszego stulecia to czas ożywionej działalności edukacyjnej na tym polu, czas licznych kampanii organizowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz dużego zaangażowania mediów. Większa łatwość identyfikacji problemowego użytkownika narkotyków przed rozpoczęciem leczenia powoduje, że proporcja leczonych wśród nominowanych przez respondentów jest mniejsza, a co za tym idzie oszacowanie osiąga większe wartości. Gdyby ta hipoteza była słuszna, oznaczałoby to, że rozpowszechnienie problemowego używania narkotyków w 2001 roku mogło być niedoszacowane.

Trochę światła na tę kwestię rzucić może osobne oszacowanie rozpowszechnienia problemowego używania tradycyjnych na naszej scenie narkotykowej opiatów oraz problemowego używania innych środków, takich jak amfetamina, ecstasy, kokaina, przetwory konopi itp. W Polsce używanie wielu różnych środków ma już dość długą tradycję, stąd do przeprowadzenia takiego oszacowania zdefiniować trzeba jednoznaczne kryterium stratyfikacyjne. Ze względu na zakres zebranych danych dla uproszczenia podzielmy problemowych użytkowników narkotyków na tych, którzy sięgają po opiaty oraz tych, którzy nie używają środków z tej grupy. Można założyć, że wśród problemowych użytkowników opiatów dominują osoby, których problem zawsze był łatwiej rozpoznawalny przez otoczenie i łatwiej def iniowalny w kategoriach narkomanii. Hipoteza taka znajduje uzasadnienie zarówno w dłuższej obecności tych środków na naszej scenie narkotykowej, jak również w ich szczególnie dużym potencjale uzależnienia, przyczyniającym się do relatywnie szybkiej degradacji społecznej.

Oszacowanie liczby problemowych użytkowników opiatów jest też istotne z perspektywy oceny potrzeb w zakresie leczenia substytucyjnego, które adresowane może być tylko do tej grupy uzależnionych. W Polsce ten typ terapii jest bardzo słabo rozwinięty, dostępność takiego leczenia jest dalece niezadowalająca, wystarczy wspomnieć, że pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Oszacowanie potrzeb w tym względzie może zatem spełnić rolę czynnika stymulującego rozwój oferty leczenia substytucyjnego.

Przeprowadzenie wiarygodnych oszacowań rozpowszechnienia problemowego używania opiatów napotyka na problemy z dostępnością danych. Wprawdzie w badaniach terenowych zbieramy informacje o używaniu opiatów przez osoby wskazywane przez respondentów, ale danych takich brakuje w statystykach lecznictwa, traktowanych jako punkt odniesienia (benchmark) do przeprowadzenia oszacowań. Statystyki lecznictwa zawierają jedynie informacje o diagnozie medycznej, która nie daje podstaw do jednoznacznego wydzielenia osób używających opiatów. Stąd uciec się musimy do kolejnego oszacowania, przyjmując założenia o proporcji użytkowników opiatów wśród osób podejmujących leczenie. Na podstawie danych z monitoringów lokalnych oraz danych z diagnoz psychiatrycznych możemy założyć, że udział użytkowników opiatów wśród leczonych stacjonarnie kształtuje się na poziomie 60%, zaś wśród leczonych ambulatoryjnie – na poziomie 50%. Dla uproszczenia przyjęto ten sam udział użytkowników opiatów w 2001 i 2005 roku. Powyższe wskaźniki procentowe posłużyły do określenia liczby użytkowników opiatów oraz użytkowników innych śródków.

Wedle tak przeprowadzonego oszacowania liczba problemowych użytkowników opiatów w 2005 roku mieściła się w przedziale 25–29 tys. Wielkości te nie odbiegają znacznie od analogicznego oszacowania dla 2001 roku – 14–28 tys.

Inaczej jest w przypadku użytkowników innych środków. Ich liczba w 2005 roku mieściła się w przedziale 71900–98500, podczas gdy w 2001 roku zawierała się w zakresie 2555 tys. Można zatem przyjąć, że za przeważającą część wzrostu liczby problemowych użytkowników narkotyków w latach 2001-2005 odpowiada zwiększenie się liczby problemowych użytkowników środków innych niż opiaty. Przeprowadzone wyżej oszacowania trzeba opatrzyć poważnymi zastrzeżeniami, wynikającymi ze wspomnianej wcześniej dostępności danych. Wypada też dodać, że porównanie oszacowań z 2001 i 2005 roku napotyka na problemy metodologiczne, które biorą się z założeń metody punktu referencyjnego. Do założeń tych należą: założenie o zamkniętym charakterze szacowanej populacji oraz założenie o kompetencji respondentów w zakresie identyfikacji problemowych użytkowników narkotyków w swoim otoczeniu.

Oba te założenia wydają się być w mniejszym stopniu spełnione w przypadku szacowania rozmiarów populacji problemowych użytkowników środków innych niż opiaty. Po pierwsze, populacja ta, jak wynika z oszacowań, podlega większej dynamice, stąd też w mniejszym stopniu ma charakter populacji zamkniętej. Po drugie, wzory używania narkotyków innych niż opiaty wydają się być mniej destruktywne i stanowią względnie nowe zjawisko, a zatem są mniej rozpoznawalne społecznie. Wynika zatem, że do wyników oszacowań liczby problemowych użytkowników narkotyków innych niż opiaty, szczególnie uzyskanych w 2001 roku, powinniśmy podchodzić z mniejszym zaufaniem. W tym przypadku znaczny wzrost między 2001 i 2005 rokiem może być po części wynikiem „uczenia się” przez mieszkańców naszego kraju identyfikacji w swoim otoczeniu problemowych użytkowników narkotyków innych niż opiaty.

Dane lecznictwa

Informacji o trendach w narkomanii rozumianej jako uzależnienie bądź używanie narkotyków w sposób rodzący poważne problemy dostarczają też dane statystyczne lecznictwa. Informacje o liczbie leczonych z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i tytoń pochodzą ze stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego. Dane obejmują również specjalistyczne lecznictwo uzależnień lekowych, które funkcjonuje w ramach psychiatrycznej służby zdrowia, czyli oddziały detoksykacyjne dla narkomanów, a także ośrodki rehabilitacyjne, w tym prowadzone przez organizacje pozarządowe, jeśli ośrodki te mają status zakładów opieki zdrowotnej.

W 2006 roku przyjęto do lecznictwa stacjonarnego 13198 osób z problemem narkotyków. Oznacza to spadek o 122 osoby, czyli o 0,9% w stosunku do 2005 roku, kiedy to przyjęto 13320 pacjentów. Wskaźnik leczonych na 100 tys. mieszkańców w 2006 roku pozostał na tym samym poziomie co w 2005 roku i wyniósł 34,9. Stabilizacja liczby pacjentów w 2006 roku nastąpiła po okresie spadku tempa wzrostu w latach 2002–2005. Trzeba przypomnieć, że okres ten poprzedzony był znaczącym trendem wzrostowym w latach 1996–2002. W latach 1991–1995 obserwowano także tendencję wzrostową, ale o bardzo słabym nasileniu.

Do analiz trendów epidemiologicznych bardziej użytecznym wskaźnikiem jest liczba osób przyjętych do leczenia pierwszy raz w życiu. Wskaźnik ten ilustruje tempo, w jakim narasta pojawianie się nowych przypadków w lecznictwie, lepiej zatem oddaje trend narastania zjawiska niż ogólna zgłaszalność do leczenia. Na wykresie 5. można prześledzić wskaźniki zgłoszeń pierwszorazowych na 100 tys. mieszkańców. W pierwszej połowie lat 90. zgłaszalność pierwszorazowa rosła bardzo powoli, w latach 1996–2002 notujemy bardzo duży wzrost, w kolejnych latach tempo wzrostu bardzo osłabło, zaś w 2006 roku obserwujemy wręcz spadek. Warto zauważyć, że pomiędzy 2001 i 2005 rokiem wskaźnik zgłaszalności pierwszorazowej zwiększył się o 27%. Wyniki te pozostają w zgodności z przytoczonymi wcześniej oszacowaniami. Wprawdzie estymowana liczba narkomanów wzrosła bardziej niż wskaźnik zgłaszalności do leczenia, ale trzeba pamiętać o tym, że wskaźnik ten ilustruje zmiany zjawiska z pewnym opóźnieniem.

Wykres 5

Wykres 5. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego po raz pierwszy w życiu w latach 1990–2006 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (wskaźniki na 100 tys. mieszkańców)

Przedstawione rozważania uzupełnić można o analizę struktury wieku osób zgłaszających się do leczenia. W latach 1997–2001 konsekwentnie rósł odsetek osób w wieku 16–24 lata i spadał udział grupy wiekowej 25–34 lata. Jeszcze w 1997 roku odsetek pacjentów w wieku 16-24 lata kształtował się na poziomie 40%, ale w 2001 roku wynosił już 57%. Proporcje najmłodszych, tj. do 15. roku życia, i najstarszych pacjentów, tj. powyżej 45. roku życia, były względnie stałe. Te pierwsze wynosiły 3–4%, te drugie – 7–8%. W 2002 roku nastąpiła zmiana opisanej tendencji. Odsetek pacjentów w wieku 16–24 lata spadł do 55%, czyli do poziomu z 2000 roku. Jednocześnie wzrosły nieznacznie odsetki najstarszych pacjentów (powyżej 44. roku życia) oraz osób z grupy wiekowej 25–34 lata. W kolejnych latach obserwujemy kontynuację tej tendencji, tzn. spadku odsetka pacjentów w wieku 16–24 lata i wzrostu frakcji 25–34 lata i 35–44 lata. W 2006 roku odsetek pacjentów w wieku 16–24 lata spadł do poziomu 41%, zaś udział najstarszych (powyżej 44. roku życia) zwiększył się do 16%. Warto zauważyć, że odsetek pacjentów w wieku 16–24 lata osiągnął w 2006 roku poziom z 1997 roku, natomiast odsetek osób najstarszych, tj. powyżej 45. roku życia zwiększył się w tym czasie ponad dwukrotnie. Zmiany w strukturze wieku zdają się odzwierciedlać dwa procesy. Pierwszy o charakterze demograficznym – starzenie się populacji, drugi o charakterze epidemiologicznym – zmniejszanie się tempa narastania skali zjawiska narkomanii. Zwiększanie się proporcji osób z młodszych grup wiekowych można było traktować jako sygnał narastania fali zjawiska. Odwrócenie tej tendencji może sugerować początek stabilizacji jego rozmiarów.

Problemy związane z narkotykami

Spośród problemów zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków do najgroźniejszych należą zgony z powodu przedawkowania oraz zakażenia HIV. Na wykresie 6. zestawiono wskaźniki dynamiki przyjęć ogółem z powodu narkomanii do lecznictwa stacjonarnego, przyjęć pierwszorazowych, zgonów związanych z narkotykami oraz nowych zakażeń HIV wśród osób przyjmujących narkotyki w zastrzykach. Aby zestawić te bardzo różne wskaźniki, dane z 1990 roku każdego ze wskaźników przyjęto tu za 100 i dane z kolejnych lat przedstawiono w relacji do roku wyjściowego.

Wykres 6

Wykres 6. Dynamika problemów zdrowotnych związanych z narkotykami w latach 1990–2006 (1990=100)

Dane na wykresie pokazują, że mimo, iż zgłaszalność do leczenia traktowana jako wskaźnik narastania liczby narkomanów szybko rośnie, to zarów no zakażenia HIV, jak i zgony pozostają względnie stabilne. Oznacza to, że mimo wzrostu rozpowszechnienia narkomanii, nasilenie problemów związanych z narkotykami, przynajmniej tych najbardziej dramatycznych, nie ulega większym zmianom. Stabilizacja rozpowszechnienia tych problemów w dużej części jest efektem realizacji programów redukcji szkód, takich jak wymiana igieł i strzykawek lub edukacja użytkowników narkotyków w zakresie zwiększania bezpieczeństwa przy używaniu substancji. Ta interpretacja znajduje dodatkowe uzasadnienie w trendach zakażeń HIV. Trend nowych zakażeń HIV wśród osób używających narkotyków w zastrzykach przebiega zupełnie inaczej niż wśród pozostałych grup. W tym pierwszym przypadku możemy mówić o stabilizacji w ostatnich latach, w tym drugim widać wyraźny wzrost.

Dostępność narkotyków

Od 1997 roku, po penalizacji posiadania narkotyków oraz znacznym wzmocnieniu sił policyjnych skierowanych do zwalczania nielegalnego rynku narkotyków, wielokrotnie wzrosły liczby wykrytych przestępstw przeciw postanowieniom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wykres 7). Duże znaczenie miało też rozszerzenie uprawnień policji (dostawa kontrolowana, zakup kontrolowany itp.) oraz współpraca międzynarodowa w zakresie ścigania przestępczości związanej z narkotykami. Trend wzrostowy uległ przyspieszeniu po 2000 roku, kiedy to penalizacją objęto także posiadanie niewielkich ilości narkotyków z przeznaczeniem na własny użytek. Pewne wyhamowanie tempa wzrostu pojawiło się już w 2006 roku, zaś w 2007 roku liczba przestępstw wykrytych po raz pierwszy od wielu lat spadła. Dane z wykresu pokazują, że pod względem ilościowym w obrazie przestępczości przeważają czyny polegające na udzielaniu narkotyków lub nakłanianiu do ich używania oraz posiadanie narkotyków. W pierwszej połowie obecnej dekady szczególnie szybko rosła liczba wykrytych przypadków posiadania narkotyków.

Wykres 7

Wykres 7. Przestępczość przeciw ustawie o zapobieganiu/przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1990–2007 (liczba przestępstw stwierdzonych przez policję)

Znaczny wzrost był też charakterystyczny dla udzielania narkotyków lub nakłaniania do ich użycia. Generalnie w obrazie stwierdzonej przestępczości przeciw ustawie dominują przestępstwa charakterystyczne dla popełnianych przez użytkowników narkotyków.

W ślad za wzrostem liczby przestępstw wykrywanych przez policję zwiększała się liczba wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności (wykres 8). Rosnąca szybko liczba osób skazanych za przestępstwa przeciw ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oznaczała poważne obciążenie dla systemu penitencjarnego. Znaczna część skazanych to użytkownicy narkotyków, z których nie wszyscy chcą się pogodzić z koniecznością rezygnacji z sięgania po substancje w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności. Sprzyja to tworzeniu się narkotykowego podziemia w zakładach karnych, co stanowi nowe wyzwanie dla systemu penitencjarnego. Od 2004 roku obserwujemy zahamowanie tempa wzrostu liczby osób skazanych, w tym stabilizację liczby osób skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności.

Wykres 8

Wykres 8. Skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko ustawie o zapobieganiu/przeciwdziałaniu narkomanii (liczba skazanych)

Jednym z najlepszych wskaźników dostępności substancji są ich ceny. Dane o cenach narkotyków na nielegalnym rynku w naszym kraju zbierane są przez policję. Reprezentatywność tych danych jest trudna do oceny, biorąc jednak pod uwagę, że zbierane są one od pewnego czasu w podobny sposób, mogą posłużyć do śledzenia trendu. Zaprezentowane na wykresie 9. dane wskazują na spadek cen większości narkotyków w latach 2000–2005.

Wykres 9

Wykres 9. Dynamika średnich cen narkotyków w sprzedaży ulicznej według danych policji (2000–2007)

W kolejnych latach ceny większości narkotyków zaczęły rosnąć. Analiza dynamiki cen narkotyków skłania do konkluzji, że od 2006 roku dostępność narkotyków spada.

O zmianach w dostępności narkotyków możemy także wnioskować na podstawie wyników badań ankietowych wśród młodzieży i dorosłych. Opinie i przekonania o dostępności narkotyków są wprawdzie pośrednim wskaźnikiem podaży, ale ich zmiany mogą dostarczyć użytecznych informacji o dynamice nielegalnego rynku narkotyków.

Dostępność poszczególnych substancji psychoaktywnych sondowano w badaniach ankietowych, pytając respondentów o to, na ile trudne byłoby dla nich zdobycie każdej z nich, gdyby tego chcieli. Skala odpowiedzi wyznaczona była z jednego krańca przez odpowiedź „niemożliwe”, a z drugiego „bardzo łatwe”. Pozostawiono też możliwość odpowiedzi „nie wiem”. Odsetki uczniów trzecich klas gimnazjów (wiek 15–16 lat), którzy zadeklarowali łatwy bądź bardzo łatwy dostęp do poszczególnych substancji w badaniach ESPAD z 1995, 1999, 2003 i 2007 roku zaprezentowano na wykresie 10.

Wykres 10

Wykres 10. Odsetki uczniów w wieku 15–16 lat, którzy uznali poszczególne substancje za łatwe lub bardzo łatwe do zdobycia

Jak wynika z porównania rezultatów badania z 2007 roku z wynikami z lat wcześniejszych, dostępność większości narkotyków w ocenach młodzieży po dynamicznym wzroście w latach 1995–2003, w roku 2007 wykazuje spadek (Sierosławski, 2007). Także wyniki badań prowadzonych z użyciem tego samego pytania na próbach losowych mieszkańców całego kraju w 2002 i 2006 roku pokazują zmniejszenie się dostępności narkotyków (wykres 11) (Sierosławski, 2006). Wydaje się, że zaostrzenie prawa w 1997 roku oraz ponownie w 2000 roku, a także zwiększona aktywność policji oraz znajdujące potwierdzenie w statystykach jej sukcesy nie miały bezpośredniego wpływu na dynamikę rynku substancji nielegalnych. Jeśli taki wpływ nastąpił, to był on znacznie opóźniony.

Wykres 11

Wykres 11. Odsetki osób w wieku 16–64 lata, które uznały poszczególne substancje za łatwe lub bardzo łatwe do zdobycia

Podsumowanie

Analizy danych statystycznych i badań ankietowych z zakresu problematyki narkotyków i narkomanii wskazują na co najmniej zahamowanie trendu wzrostowego problemu w ostatnich latach. W świetle dostępnych danych możemy mieć nadzieję na spadek rozmiarów zjawiska.

Odpowiedzi wymaga przede wszystkim pytanie o wkład efektów szeroko rozumianych reakcji społecznych w odwrócenie trendu wzrostowego problemu narkotyków i narkomanii. Innymi słowy trzeba wiedzieć, w jakim stopniu spadek rozpowszechnienia zjawiska wynika z szeroko pojętych reakcji społecznych, włączając w to różnego typu działania profilaktyczne, a w jakim jest przejawem własnej dynamiki zjawiska.

Można sugerować, że wkład szeroko rozumianego zapobiegania może być znaczny, bowiem tendencje spadkowe pojawiły się także w obszarze dostępności substancji.

Kolejne pytanie, do jakiego skłaniają wyniki analiz, to pytanie o trwałość notowanej obecnie tendencji do spadku wskaźników. Czy spadek będzie miał charakter trwały, czy stanowi chwilowe załamanie trendu? Na rozstrzygnięcie tej kwestii poczekać trzeba do zebrania kolejnych danych oraz realizacji następnych badań.

Bibliografia

  1. Hibell B. et all, The ESPAD REPORT 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries, The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), The Pompidou Group at the Council of Europe, 2004.
  2. Moskalewicz J., Sierosławski J., Zastosowanie nowych metod szacowania rozpowszechnienia narkomanii, „Alkoholizm i Narkomania” nr 4 (21), 1995.
  3. Sierosławski J., Narkomania w Polsce w roku 2003. Dane lecznictwa stacjonarnego, „Serwis Informacyjny Narkomania” nr 1 (28), 2005.
  4. Sierosławski J., Substancje psychoaktywne. Postawy i zachowania. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2006 roku, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, http://www.narkomania.gov.pl/
  5. Sierosławski J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 roku. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2007, http://www.narkomania.gov.pl/
  6. Sierosławski J., Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków i analiza wzorów używania narkotyków oraz związanych z tym problemów, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008, http://www.narkomania.gov.pl/
  7. Taylor C., Estimating the prevalence of drug use using nomination techniques: an overview; in: G.V. Stimson, M. Hickman, A. Quirk, M. Fischer, C. Taylor (ed.) Estimating the Prevalence of Problem Drug Use in Europe, EMCDDA, Lisbon 1997.