Misja Fundacji Praesterno

Misją Fundacji Praesterno jest pomoc defaworyzowanym osobom i grupom społecznym w osiągnięciu dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

1. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej, w tym:

  • narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
  • przemocy,
  • bezrobociu,
  • dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych,
  • nierówności praw kobiet i mężczyzn,

2. promowanie i wspomaganie edukacji i oświaty
3. propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury

Do pobrania: statut Fundacji