Deklaracja dostępności strony internetowej

Fundacja Praesterno, prowadząca witrynę internetową www.narkomania.org.pl, zobowiązuje się do zapewnienia jej dostępności zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 12.2003 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.2020 r.
Deklarację sporządzono 29.03.2021 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, głównie z powodu braku niektórych atrybutów elementów tworzących strukturę plików HTML (atrybuty ARIA itp.).
W przypadku gdy Fundacja Praesterno nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej jakiegoś elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Uwagi szczegółowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie internetowej jest możliwe dostosowanie wielu aspektów wyświetlania treści przy pomocy widżetu „Ustawienia dostępności”, wysuwanego z prawej strony ekranu:

  • zmiana wielkości i typu czcionki
  • wyświetlanie treści w podwyższonym kontraście oraz z odwróconymi kolorami, a także w skali szarości
  • wyświetlanie treści na jasnym tle
  • wizualne oznaczanie odsyłaczy

Zmiany wprowadzane w ww. elementach są zapamiętywane na komputerze internauty na okres miesiąca.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Jan Latkowski, jan.latkowski@praesterno.pl Można skontaktować się z nim także dzwoniąc na numer telefonu 501 278 882. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie zapewnienia dostępności. Alternatywne sposoby dostępu

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową i który element chodzi oraz wskazanie najdogodniejszego sposobu kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja Praesterno jest zobowiązana zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Fundacja Praesterno niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej w sposób proponowany przez zainteresowaną osobę nie będzie możliwe, Fundacja Praesterno może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Fundacja Praesterno odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.