Przepisy prawne dotyczące narkomanii

Podstawą opracowania niniejszego zbioru przepisów jest Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP), opracowany i uaktualniany na bieżąco przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujący się w Internecie pod adresem isap.sejm.gov.pl.

Internetowy System Aktów Prawnych nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU 2016 nr 0 poz. 296 – tekst jednolity) akty prawne ogłaszane i wydawane w „Dzienniku Ustaw” i „Monitorze Polskim”. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na stronie ISAP może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

W zbiorze aktów na naszej stronie są prezentowane jedynie aktualne wersje aktów prawnych. Prześledzenie historii zmian treści tych aktów jest możliwe przy wykorzystaniu ISAP. Daty i numery właściwych dzienników, monitorów i pozycje, pod którymi zostały opublikowane akty, można znaleźć na ww. stronie internetowej.

Teksty aktów prawnych, ogłaszane w serwisie ISAP, są dostępne do pobrania w formacie PDF.
Stan prawny na dzień 10.05.2023 r.

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 4. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 8. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
 11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 14. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Rozporządzenia