Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

12 lipca 2016  

Tytuł: Hazard i inne uzależnia behawioralne: doniesienia z badań
Red.: Iwona Niewiadomskia
Wydawca: Fundacja Res Humanae
Pobierz publikację (PDF)

Wydana w 2015 roku pod redakcją Iwony Niewiadomskiej publikacja pt. „Hazard i inne uzależnia behawioralne: doniesienia z badań”, zawiera zbiór artykułów prezentujących wyniki badań nad uzależnieniami behawioralnymi. Wydanie pozycji, jak również większość prezentowanych w niej badań, były współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministrstwa Zdrowia.
Redaktorka wydania podkreśla we wstępie, że publikacja (…) stanowi odpowiedź na trzy ważne zjawiska społeczne. Pierwsze z nich polega na tym, że społeczeństwo polskie coraz częściej jest narażone na ryzyko występowania uzależnień behawioralnych. Drugie zjawisko jest związane ze zmianami w konceptualizacji hazardu i innych uzależnień behawioralnych (…).
Zjawisko trzecie odnosi się do sposobu odpowiedzi polskiej polityki w obszarze ochrony zdrowia publicznego na współczesne zagrożenia cywilizacyjne oraz na nowoczesne podejście do zjawiska uzależnień, które swoim zakresem zaczęło obejmować również uzależnienia behawioralne. Mechanizm ten polega na tym, że Minister Zdrowia uruchomił fundusz rozwiązywania Problemów Hazardowych. a jednym z ważnych zadań funduszu jest wspieranie badań naukowych, służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.
Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza – „Badania służące opracowaniu narzędzi do pomiaru wybranych aspektów uzależnień behawioralnych” – prezentuje sześć artykułów poświęconych sposobom adaptacji lub też konstruowania metod służących do pomiaru wybranych aspektów uzależnień behawioralnych.
Jolanta Jarczyńska opisuje rezultaty badań mających na celu dokonanie polskiej adaptacji testu przesiewowego (SOGS-RA) do oceny poziomu zagrożenia hazardem problemowym u młodzieży szkolnej.
Jacek Buczny i Ewa Międzobrodzka przedstawiają wyniki prac nad adaptacją Kwestionariusza GACS do pomiaru uzależnienia od hazardu.
Iwona Niewiadomska i Agnieszka Palacz-Chrisidis prezentują projekt umożliwiający uzyskanie adaptacji czterech narzędzi badawczych, służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem.
Jacek Pyżalski, Alicja Petrykowska i Piotr Plichta opisują badania dotyczące opracowania nowego narzędzia do pomiaru zaangażowania w hazard adolescentów.
Grażyna Wąsowicz i Małgorzata Styśko-Kunkowska opisują wybrane rezultaty prac na temat zagrożenia młodzieży w wieku 13-19 lat uzależnieniem behawioralnym związanym z aktywnością w Internecie.
Na koniec części pierwszej Zofia Mielecka-Kubień omawia niektóre metody badania wpływu kasyn na sytuację ekonomiczno-społeczną lokalnych społeczności, podkreślając zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki istnienia kasyn.
Część druga publikacji zawiera teksty prezentujące badania wybranych aspektów uzależnień behawioralnych.
Agnieszka Palacz-Chrisidis przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum.
Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj i Magdalena Wójcik koncentrują się na diagnozie opinii warszawskich uczniów i ich rodziców na temat problemów nastolatków związanych z hazardem na podstawie badań jakościowych − wywiadów grupowych i telefonicznych wywiadów indywidualnych.
Jolanta Kalka opisuje w dwóch artykułach wyniki reprezentatywnych dla ogółu społeczeństwa polskiego badań na temat uzależnień behawioralnych, przeprowadzonych przez CBOS w 2012 i w 2014 roku.
Bernadeta Lelonek-Kuleta omawia badania dotyczące psychologicznych i społecznych wyznaczników funkcjonowania mężczyzn uzależnionych od gry na automatach losowych oraz wspólnie z Joanną Chwaszcz prezentuje wyniki ogólnopolskich badań szacujących świadczenie w Polsce pomocy terapeutycznej dla patologicznych hazardzistów i ich rodzin. Obie autorki, w zespole z Iwoną Niewiadomską, opisują badania identyfikujące podmiotowe korelaty ryzykownego korzystania z Internetu.
Omawiana monografia wypełnia lukę w ofercie wydawniczej dotyczącej relacji z empirycznych badań prowadzonych w obszarze uzależnień behawioralnych. Publikacja jest dostępna w Fundacji Res Humanae.
Zachęcamy do zapoznania się z nią.

Tekst ukazał się w numerze 2/2016 Serwisu Informacyjnego Narkomania