Programy profilaktyczne

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień logo Serwis internetowy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania poświęcony skutecznym programom promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień; zawiera bazę programów profilaktycznych.

Candis

Candis to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16. roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Na stronie internetowej programu znajdują się m.in. informacje objaśniające problem nadużywania marihuany (cannabis) oraz informacje prawne.

FreD goes net

Program profilaktyki selektywnej, wdrożony w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach międzynarodowego projektu realizowanego latach 2007–2010. Jego sednem jest krótka interwencja dla osób w wieku 14–21 lat, które doznały problemów (np. konflikt z prawem) na tle używania substancji psychoaktywnych. Na program składają się indywidualna rozmowa oraz 8-godzinne zajęcia w niewielkiej grupie równieśniczej.

Unplugged

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” został opracowany przez Europejską Agencję Przeciwdziałania Narkomanii EU-Dap (na jej stronie zamieszczono materiały do pobrania, m.in. po polsku).

Unplugged to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, adresowany do młodzieży w wieku 12–14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Zajęcia prowadzą przeszkoleni pedagodzy, którzy znają swoją grupę odbiorców, zazwyczaj nauczyciele praktycy, którzy na co dzień pracują w szkole, w której jest realizowany program. Unplugged bazuje przede wszystkim w odwołaniu do czynników chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych.

Program „Unplugged” został wpisany na listę programów rekomendowanych.

Więcej informacji o programie oraz lista trenerów i aktualne materiały znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Bezpieczniej w dorosłość

Celem tego programu jest zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i przez to zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym; zablokowanie intensywności doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi.

Program trwa 10 miesięcy i pokrywa się z rokiem szkolnym (wrzesień–czerwiec). Podstawę pracy stanowią tzw. grupy wsparcia czyli rekrutowane w szkołach grupy rówieśnicze spotykające się regularnie w przyjaznym, neutralnym miejscu, gdzie uczestniczą w szeregu zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych. Osoba prowadząca grupę wspiera rozwój pozytywnych relacji wewnątrz grupy prowadząc ją przez kolejne fazy „życia programu”, tj. od wstępnej integracji i budowy wzajemnego zaufania, przez ujawnianie i modyfikację zachowań i relacji po końcową fazę rozstaniową.

Program „Bezpieczniej w dorosłość” został wpisany na listę programów rekomendowanych.

IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej)

IMPACT to innowacyjny program profilaktyczny dla szkół, którego celem jest zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13–16 lat. Został stworzony przez konsorcjum złożone z organizacji pozarządowych i jednostek naukowych przy udziale badaczy i praktyków zajmujących się tematyką przemocy rówieśniczej on-line.

Program obejmuje 10 scenariuszy lekcyjnych wraz z materiałami pomocniczymi (prezentacje multimedialne, filmy, aplikacje internetowe) dotyczących czterech obszarów: kompetencji psychologicznych wspierających pozytywne zachowania w Internecie; zjawiska agresji elektronicznej – role ofiary, świadka i sprawcy; pozytywnego wykorzystania możliwości Internetu; prywatności i bezpieczeństwa w Sieci.

Akademia Dorosłości

Program profilaktyczny adresowany do młodzieży w wieku 14–19 lat. Celem programu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności radzenia sobie z kryzysem wieku dojrzewania oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Program przewiduje cykl 12 spotkań, podczas których młodzież uczy się konstruktywnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych oraz intrapsychicznych.

Strona programu zawiera m.in. filmy dla młodzieży z dokładnymi wskazówkami dla prowadzących zajęcia, podręcznik trenera oraz scenariusze zajęć z omówieniem ich tematyki.

Stawiam na siebie. Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej uzależnień behawioralnych (ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu).