Programy profilaktyczne

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień (logo) Serwis internetowy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poświęcony skutecznym programom promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień; zawiera bazę certyfikowanych programów profilaktycznych.

Candis

program Candis dla użytkowników marihuany

Candis to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16. roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Na stronie internetowej programu znajdują się m.in. informacje objaśniające problem nadużywania marihuany (cannabis) oraz informacje prawne.

FreD goes net

Program wczesnej pomocy FreD goes net

Program profilaktyki selektywnej, wdrożony w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach międzynarodowego projektu realizowanego latach 2007–2010. Jego sednem jest krótka interwencja dla osób w wieku 14–21 lat, które doznały problemów (np. konflikt z prawem) na tle używania substancji psychoaktywnych. Na program składają się indywidualna rozmowa oraz 8-godzinne zajęcia w niewielkiej grupie równieśniczej.

Unplugged

program profilaktyczny Unplugged

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” został opracowany przez Europejską Agencję Przeciwdziałania Narkomanii EU-Dap (na jej stronie zamieszczono materiały do pobrania, m.in. po polsku).

Unplugged to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, adresowany do młodzieży w wieku 12–14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Zajęcia prowadzą przeszkoleni pedagodzy, którzy znają swoją grupę odbiorców, zazwyczaj nauczyciele praktycy, którzy na co dzień pracują w szkole, w której jest realizowany program. Unplugged bazuje przede wszystkim w odwołaniu do czynników chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych.

Program „Unplugged” został wpisany na listę programów rekomendowanych.

Więcej informacji o programie oraz lista trenerów i aktualne materiały znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Bezpieczniej w dorosłość

Celem tego programu jest zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i przez to zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym; zablokowanie intensywności doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi.

Program trwa 10 miesięcy i pokrywa się z rokiem szkolnym (wrzesień–czerwiec). Podstawę pracy stanowią tzw. grupy wsparcia czyli rekrutowane w szkołach grupy rówieśnicze spotykające się regularnie w przyjaznym, neutralnym miejscu, gdzie uczestniczą w szeregu zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych. Osoba prowadząca grupę wspiera rozwój pozytywnych relacji wewnątrz grupy prowadząc ją przez kolejne fazy „życia programu”, tj. od wstępnej integracji i budowy wzajemnego zaufania, przez ujawnianie i modyfikację zachowań i relacji po końcową fazę rozstaniową.

Program „Bezpieczniej w dorosłość” został wpisany na listę programów rekomendowanych.

IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej)

IMPACT to innowacyjny program profilaktyczny dla szkół, którego celem jest zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13–16 lat. Został stworzony przez konsorcjum złożone z organizacji pozarządowych i jednostek naukowych przy udziale badaczy i praktyków zajmujących się tematyką przemocy rówieśniczej on-line.

Program obejmuje 10 scenariuszy lekcyjnych wraz z materiałami pomocniczymi (prezentacje multimedialne, filmy, aplikacje internetowe) dotyczących czterech obszarów: kompetencji psychologicznych wspierających pozytywne zachowania w Internecie; zjawiska agresji elektronicznej – role ofiary, świadka i sprawcy; pozytywnego wykorzystania możliwości Internetu; prywatności i bezpieczeństwa w Sieci.

Akademia Dorosłości

Program profilaktyczny adresowany do młodzieży w wieku 14–19 lat. Celem programu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności radzenia sobie z kryzysem wieku dojrzewania oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Program przewiduje cykl 12 spotkań, podczas których młodzież uczy się konstruktywnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych oraz intrapsychicznych.

Strona programu zawiera m.in. filmy dla młodzieży z dokładnymi wskazówkami dla prowadzących zajęcia, podręcznik trenera oraz scenariusze zajęć z omówieniem ich tematyki.

Stawiam na siebie. Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej uzależnień behawioralnych (ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu).