Narkotyki i paranarkotyki. Perspektywa polska

9 października 2013  

Dokonując wprowadzenia do niniejszego opracowania, przeznaczonego przede wszystkim dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, chcielibyśmy zwrócić uwagę na wielowymiarowość zagrożeń narkotykowych. Tylko takie ujęcie daje bowiem możliwość ukazania złożonego charakteru tych zagrożeń, jak i zaproponowanie rozwiązań ograniczających tę patologię społeczną (Juczyński, 2004). Problem ten prezentujemy w ujęciu graficznym.

SPIS TREŚCI:
Narkomania – zagrożenie wieloaspektowe
Część pierwsza
Problemy definicyjne i pojęciowe
Część druga
Polskie regulacje prawne
2.1.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
2.2.Kodeks Karny
2.3.Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
Część trzecia
Przyczyny sięgania po narkotyki
3.1.Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w używaniu narkotyków
3.1.1.Czynniki ryzyka – sfera psychologiczna
3.1.2.Sfera społeczna
3.1.3.Sfera biologiczna
3.2.Destrukcyjny charakter uzależnienia od narkotyków
3.3.Narkomania jako forma ograniczenia wolności
3.4.Używanie narkotyków w Polsce
Część czwarta
Procedury postępowania
Część piąta
Charakterystyka substancji psychoaktywnych
5.1.Kannabis – preparaty otrzymywane z konopi indyjskich
5.2.Stymulanty
5.2.1.Amfetamina
5.2.2.Metamfetamina
5.2.3.Kokaina
5.2.4.Ecstasy
5.3.Środki halucynogenne
5.3.1.LSD
5.3.2.Meskalina
5.3.3.Grzyby halucynogenne
5.4.Opioidy (opiaty)
5.5.Inhalanty – wziewne środki odurzające
5.6.Narkotyki wykorzystywane w celach przestępczych
5.6.1.GHB (kwas gamma-hydroksymasłowy)
5.6.2.Rohypnol (flunitrazepam)
5.6.3.Ketamina
5.7.Nowe narkotyki syntetyczne – narkotyki klubowe
5.7.1.PMA, PMMA (parametoksyamfetamina)
5.7.2.mCPP
5.7.3.Fentanyl
5.7.4.DXM (dekstrometorfan)
5.7.5.PCP (fencyklidyna)
5.7.6.Poppers (azotan amylu, azotan butylu)
5.8.Dopalacze – paranarkotyki
5.9.Leki uspokajające i nasenne
5.9.1.Barbiturany
5.9.2.Benzodiazepiny
5.10.Sterydy anaboliczne
Część szósta
Politoksykomania
Część siódma
Ostre zatrucia – podstawowe pojęcia
Część ósma
Narkomania i nowe uzależnienia – konteksty i problemy
Część dziewiąta
Rozpoznanie zachowań narkotykowych (paranarkotykowych)
9.1.Obserwacje zachowań osoby i jej twarzy
Załączniki
Bibliografia